Onderzoek naar effecten gietwater kwaliteit en opkweek

Evenals bij gewone teeltbedrijven gelden voor de opkweekbedrijven lozingsnormen voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Zo schoon mogelijk telen en tegelijkertijd zo veel mogelijk retourwater recirculeren is de opgave. Onderzocht is welke stoffen in het gietwater schadelijk kunnen zijn voor de plantengroei.

Met de bestaande kennis en ervaring zijn mogelijk schadelijke stoffen geselecteerd. In kiemproeven met tuinkers en mosterdzaad (fytotoxkit) is het effect van de stoffen bij verschillende concentraties nagegaan. Natrium hypochloriet als veelgebruikt ontsmettingsmiddel toonde groeiremming bij een concentratie vanaf 30 mg/l. Gebruik van het middel bij teeltwisseling vraagt om zorgvuldig naspoelen.

De in de sierteelt gebruikte groeiremmer Alar (daminozide) liet groeiremming zien vanaf 45 mg/l. Dit vraagt aandacht bij overschakeling naar opkweek van groenteplanten. Bij oplossingen met organische humuszuren en met kokosdeeltjes trad ook bij de hoogste concentraties geen groeiremming op. De kleuring van het water kan wel de werking van een UV-ontsmetter beïnvloeden. Organische stof kan een bron zijn voor bacterie- en schimmelgroei.

Tenslotte is het effect van een uitvloeier in nieuwe steenwol getest. Bij concentraties die hoger waren dan in de praktijk wordt toegepast is geen negatief effect gevonden.

Bron: Wageningen UR (26 juni 2014)

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief