Uw gegevens en uw rechten

PRIVACYBELEID GROEP SAINT-GOBAIN

WAT HOUDT DIT IN?

Uw privacy is een prioriteit voor Saint-Gobain en daarom stellen we ook alles in het werk om deze te beschermen.

In overeenstemming met de GDPR (General Data Protection Regulation of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) omschrijft dit beleid wanneer, waarom en hoe bedrijven van onze groep die onder deze Verordening vallen:

 • persoonsgegevens verzamelen over individuen;
 • deze informatie gebruiken;
 • dit soort gegevens onthullen aan anderen wanneer dit nodig is en onder bepaalde omstandigheden;
 • deze persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk houden.

WELKE BELEIDSWIJZIGINGEN ZIJN ER?

Dit beleid kan mettertijd evolueren. We vragen u dan ook om de datum te controleren die op deze pagina staat om er zeker van te zijn dat u de laatste versie leest.

Dit privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 17 mei 2018.

WIE ZIJN WE?

De groep Saint-Gobain (hierna de “Groep”) bestaat uit verschillende individuele bedrijven. Wanneer u in contact komt met een van de bedrijven van onze Groep (hierna het “Bedrijf”), is de “verantwoordelijke” van uw persoonsgegevens het Bedrijf dat beslist wanneer en hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Wanneer dit beleid verderop verwijst naar “wij”, “ons” of “onze” verwijst dit – tenzij anders vermeld – naar het Bedrijf in kwestie dat de verantwoordelijke is van uw persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN OP WELKE MANIER?

De volgende persoonsgegevens kunnen door ons verzameld en verwerkt worden:

Persoonsgegevens die u ons bezorgt: het gaat hierbij om informatie over u die u ons volledig vrijwillig doorgeeft door informatie in te geven via:

 • een van onze websites;
 • onze mobiele applicaties;
 • sociale mediaplatformen;
 • correspondentie met ons via de telefoon, via e-mail of op enige andere manier.

Voorbeeld: dit omvat informatie die wordt opgegeven op het moment dat u zich registreert om gebruik te maken van onze websites, intekent op diensten die we verlenen via onze websites, materiaal post of verdere dienstverlening vraagt, uw online account beheert (inclusief toegang tot documentatie en correspondentie met ons via telefoon, e-mail of op enige andere manier). We vragen u mogelijk ook om informatie wanneer u een probleem meldt met onze websites. Wanneer u enquêtes invult voor onderzoeksdoeleinden verzamelen we ook in dergelijke omstandigheden informatie.

De informatie die u ons verschaft, kan betrekking hebben op uw identificatie, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer of onderzoeksgegevens en kan ook verslagen omvatten van correspondentie en antwoorden op enquêtes.

Persoonsgegevens die we over u verzamelen: de volgende informatie kan automatisch worden verzameld:

 • details van transacties die u uitvoert via de websites en uw bezoeken aan onze websites, inclusief maar niet beperkt tot trafiekgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de informatie die u bekijkt;
 • technische informatie – die automatisch verzameld wordt – inclusief anonieme gegevens verzameld door de hostingserver voor statistische doeleinden, het internetprotocoladres (IP-adres) dat gebruikt wordt om uw computer of toestel te verbinden met het internet, het browsertype en de browserversie, tijdzone-instellingen, browser plug-in types en versies, het besturingssysteem en -platform. Zie cookies voor meer informatie;
 • persoonsgegevens waarvan u toestaat dat ze gedeeld worden en die deel uitmaken van uw openbare profiel of sociale netwerk van een derde partij.

Persoonsgegevens die we ontvangen van andere bronnen: we ontvangen bepaalde persoonsgegevens over u van bronnen buiten ons Bedrijf zoals de bedrijven van onze Groep of andere bedrijven van derde partijen.

De hieronder vermelde bepalingen van dit beleid zijn ook van toepassing op persoonsgegevens die we van deze bronnen ontvangen.

WAAROM EN HOE WE GEBRUIKMAKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

We verwerken uw persoonsgegevens rechtmatig voor:

 • de communicatie en uitwisseling van informatie met onze websitegebruikers;
 • het beheer van onze klanten-/prospectenrelaties, met name voor de verwerking van uw bestellingen, om te antwoorden op uw vragen of om u regelmatig nieuws en informatie te sturen over onze producten, onze merken of onze initiatieven die mogelijk uw interesse kunnen wekken;
 • elk ander specifiek doel dat wordt opgegeven op het moment dat de informatie verzameld wordt;
 • om u relevante contactpersonen aan te bieden gebaseerd op uw locatie welke wij afleiden vanaf uw IP-adres. Wij registreren hiervoor alleen het land van bezoek.

Uw persoonsgegevens kunnen voornamelijk gebruikt en verwerkt worden:

 • indien u vrijwillig en expliciet TOESTEMMING hebt gegeven en dat voor specifieke, vastgelegde en legitieme doeleinden.U mag uw toestemming voor ons gebruik van uw informatie op elk moment intrekken door ons te contacteren.
 • indien dat nodig is voor ons om onze LEGITIEME BELANGEN na te streven als bedrijf, op voorwaarde dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet worden geschonden en rekening houdend met uw redelijke verwachtingen op basis van uw relatie met ons. Bijvoorbeeld, voor de volgende doeleinden:
  • direct marketingactiviteiten (andere dan die waarvoor we ons baseren op uw toestemming) als analyse om onze marketingstrategie te informeren en om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren;
  • direct marketingactiviteiten (andere dan die waarvoor we ons baseren op uw toestemming) als analyse om onze marketingstrategie te informeren en om uw gebruikerservaring te verbeteren en te personaliseren;
  • onze klantenservice evalueren en verbeteren aan de hand van opnames van telefoongesprekken met onze contactcentra;
  • detectie, preventie en matiging van frauduleuze of andere illegale activiteiten;
  • netwerk- en informatiebeveiliging zodat we stappen kunnen ondernemen om uw informatie te beschermen tegen verlies of schade, diefstal of onrechtmatige toegang.
 • indien dat nodig is voor ons om te VOLDOEN AAN EEN WETTELIJKE VERPLICHTING en met name:
  • om een openbare autoriteit of gerechtelijke onderzoeksinstantie bij te staan;
  • om u te identificeren wanneer u contact met ons opneemt onder bepaalde wettelijke omstandigheden;
  • om de correctheid van de gegevens die we over u hebben te controleren.
 • indien dat vereist is voor de UITVOERING VAN EEN CONTRACT dat we met u afgesloten hebben of omdat u ons gevraagd hebt om specifieke stappen te ondernemen alvorens een contract te sluiten. Dit omvat informatie die we verwerken om u in staat te stellen onze website en de diensten die we via onze website aanbieden, te gebruiken.

WIE MAG UW PERSOONSGEGEVENS ONTVANGEN OF ER TOEGANG TOE KRIJGEN?

Bedrijven van de Groep

We delen uw informatie mogelijk met andere bedrijven binnen de groep Saint-Gobain voor interne administratieve of marketingdoeleinden in verband met de producten en/of diensten die hun eigen product- en/of dienstenaanbod aanvullen en dat u zou kunnen interesseren.

Mogelijk geven we uw persoonsgegevens ook door wanneer we uw vraag doorsturen naar onze contactpersonen binnen de Groep die uw vraag kunnen behandelen (bijvoorbeeld om een probleem op te lossen dat u aan ons gemeld hebt).

Onze leveranciers en dienstverleners

Mogelijk maken wij uw informatie bekend aan onze derde partij dienstverleners, vertegenwoordigers, onderaannemers en andere organisaties om aan ons of rechtstreeks aan u uit onze naam diensten te verlenen. Dergelijke derde partijen kunnen cloud serviceproviders zijn (zoals hosting en e-mailbeheer) of reclamebureaus, administratieve diensten, kredietbeoordelingskantoren, betalingsverwerkers van krediet-/debetkaarten, klantentevredenheidsenquêtes of andere derde partijen die diensten verlenen aan ons en ons bijstaan bij onze bedrijfsactiviteiten en website.

Wanneer we een beroep doen op derde partij dienstverleners, onthullen we enkel de persoonsgegevens die nodig zijn opdat ze hun dienst kunnen verlenen. We hebben bovendien een contract voorzien waarin bepaald wordt dat ze uw informatie veilig en vertrouwelijk moeten houden en deze niet mogen gebruiken op een manier die niet overeenstemt met onze specifieke instructies.

Derde partijen die u producten en diensten verschaffen via ons

We werken nauw samen met verschillende derde partijen om u een gamma producten en diensten aan te bieden die ons aanbod aanvullen. We kunnen in het bijzonder financiële of verzekeringsproducten aanbieden in verband met onze eigen producten en diensten.

Wanneer u informatie vraagt over een van deze producten of diensten of die aankoopt via ons, gebruikt de relevante derde partij uw gegevens mogelijk om u te informeren en haar verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit contracten die u bent aangegaan met haar.

Deze derde partij productleveranciers delen mogelijk informatie met ons die we zullen gebruiken in overeenstemming met dit beleid. In bepaalde gevallen zullen ze optreden als verantwoordelijke van uw informatie. We raden u dan ook aan om hun eigen privacybeleid door te nemen.

Andere manieren waarop we uw persoonsgegevens mogelijk delen

We geven uw persoonsgegevens mogelijk door:

 • aan een derde partij in het kader van een verkoop van een deel of geheel van onze bedrijfsmiddelen aan een derde partij of als onderdeel van een herstructurering of reorganisatie van ons bedrijf;
 • wanneer het onze plicht is om deze te onthullen of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer deze onthulling vereist is door de toepasselijke wetgeving, een gerechtelijke beslissing of een overheidsregulering, om een misdaad op te sporen of te melden, de voorwaarden van onze contracten af te dwingen of toe te passen of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van onze bezoekers en klanten te beschermen;
 • om de toepasselijke verkoops- of gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten, privacy, veiligheid of het eigendom van onze bedrijven te beschermen;
 • indien u hebt toegestemd met de onthulling.

Dat neemt niet weg dat we steeds stappen zullen ondernemen om te garanderen dat uw recht op privacy beschermd blijft.

WAAR SLAAN WE UW PERSOONSGEGEVENS OP?

Uw informatie wordt opgeslagen in onze databanken of in de databanken van onze dienstverleners. Voornamelijk omwille van de internationale omvang van de groep Saint-Gobain en om de servicekwaliteit te optimaliseren, kan de informatie die u ons verschaft hebt, doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

In dergelijke gevallen nemen wij de gepaste beveiligings- en vertrouwelijkheidsmaatregelen om te verzekeren dat uw recht op privacy beschermd blijft zoals uiteengezet in dit beleid. Deze stappen omvatten het opleggen van contractuele verplichtingen aan de ontvanger van uw persoonsgegevens of het verzekeren dat de ontvangers “international framework agreements” hebben ondertekend die een gepaste bescherming nastreven.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode die nodig is om het doel te bereiken waarvoor we die informatie gebruiken en om onze verplichtingen in het kader van andere wetten te vervullen. Uitgezonderd specifieke gevallen wordt deze periode gespecificeerd op het moment dat de informatie wordt verzameld.

We houden persoonsgegevens niet langer dan nodig bij in een identificeerbaar formaat.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

In het kader van de toepasselijke wet en onder bepaalde vrijstellingen, beperkingen of omstandigheden hebt u het recht:

 • om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
 • om uw persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen en bij te werken;
 • om uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken;
 • om uw toestemming in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde beslissingen die over u gemaakt worden;
 • om ons te vragen uw persoonsgegevens in een gestructureerd gegevensbestand naar u of naar een andere dienstverlener door te sturen indien dit technisch mogelijk is (overdraagbaarheid van gegevens);
 • om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit en om een juridische beslissing uit te lokken.

Deze rechten kunnen uitgeoefend worden mits schriftelijk verzoek verstuurd naar de contactgegevens die u verschaft worden op het moment van de gegevensverzameling. U zult binnen een redelijke termijn een antwoord ontvangen, in overeenstemming met de toepasselijke regels.

HOE VERZEKEREN WE DE VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEGEVENS?

Ons doel bestaat erin om uw gegevens te allen tijde zo goed mogelijk te beveiligen en te beschermen. Zodra we uw persoonsgegevens ontvangen hebben, implementeren we redelijke en gepaste technische en organisatorische maatregelen en controles om toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige toegang zo veel mogelijk te voorkomen.

VERANTWOORDELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

Saint-Gobain, eigenaar van deze internetsite, stelt alles in het werk om de betrouwbaarheid van alle informatie op deze internetsite te waarborgen, zowel op het moment dat deze online wordt geplaatst, als tijdens de periode dat de informatie online beschikbaar is.

Saint-Gobain behoudt zich het recht voor om de inhoud van de op deze internetsite gepubliceerde informatie en documenten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te corrigeren.

Saint-Gobain (alsook elke andere entiteit van de groep Saint-Gobain) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de verspreide informatie of technische problemen die zich voordoen op de Site en op alle andere sites waarnaar hij verwijst, noch voor de interpretatie van de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd, noch voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Meer in het algemeen kan Saint-Gobain (en elke andere entiteit van de groep Saint-Gobain) niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of het gevolg, veroorzaakt door de toegang van wie dan ook tot de website of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website, of door het gebruik van de website en/of de vermelding van informatie die direct of indirect via deze website beschikbaar is, of via elke website waarnaar de website verwijst of waarnaar een link wordt gelegd.

 

INTELLECTUELLE EIGENDOM

Tenzij anders vermeld, berusten de intellectuele eigendomsrechten op de documenten op de website en op elk element dat voor deze website werd gecreëerd, uitsluitend bij Saint-Gobain en/of de entiteiten van de Groep Saint-Gobain, die geen enkele licentie of geen enkel ander recht verlenen dan het recht om de website te bezoeken en erop te surfen. De reproductie van alle op de Site gepubliceerde documenten (met name de foto’s, films en animaties) is uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden en uitsluitend voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden zijn, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Saint-Gobain. De bedrijfsnamen, logo’s, producten, merken en domeinnamen die op deze Website worden vermeld, zijn het exclusieve eigendom van Saint-Gobain en/of de entiteiten van de groep Saint-Gobain, en mogen niet worden gebruikt zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van het bedrijf of de entiteit in kwestie.

 


HOE WERKEN COOKIES?

Net als vele andere websites, maken ook onze websites gebruik van cookies (inclusief Google Analytics-cookies) om een algemeen inzicht te krijgen in de volumes en gewoontes van de bezoekers van onze websites.

“Cookies” zijn kleine stukjes informatie die naar uw toestel worden gestuurd en opgeslagen worden op de harde schijf zodat onze website u kan herkennen wanneer u deze bezoekt.

U kunt deze cookies ook uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Raadpleeg voor meer informatie over ons cookiesgebruik en hoe u deze op uw toestel kunt uitschakelen het toepasselijke cookiesbeleid van de betrokken website.

Cookies van derden die geplaatst worden op Cultilene.nl

Google Analytics

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Kijk hier voor meer informatie over Google Analytics en de gebruikte cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cultilene gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Cultilene.

Google verwerkt nooit uw volledige IP-adres en waarborgt uw anonimiteit zoveel mogelijk. Cultilene ziet bijvoorbeeld niet welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen.

Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ga voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Om te kijken welke instellingen Google hanteert omtrent (gepersonaliseerde) advertenties kunt u https://adssettings.google.com/authenticated raadplegen.

Google Maps

Cookie: Google Maps Cookie
Functie: Functional cookie
Bewaartermijn: 2 jaar

Kijk hier voor meer informatie over Google Maps en de gebruikte cookies:

https://policies.google.com/privacy

Op onze website wordt gebruikt gemaakt van Google Maps op sommige van onze pagina’s. Google kan hier cookies gebruiken om gebruikersvoorkeuren op te slaan of de laatst geselecteerde locatie.

CONTACTEER ONS

Vragen over dit beleid kunt u rechtstreeks richten tot onze Data Protection Correspondent aan de hand van de onderstaande contactgegevens.

Wenst u ons te schrijven? Gelieve u dan te richten tot Ericssonstraat 2, NL-5121 ML Rijen | P.O. Box 10190, NL-5000 JD Tilburg.

Ons e-mailadres voor vragen omtrent gegevensbescherming is privacycultilene@saint-gobain.com.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

 • Hidden